Menu Luk

Vedtægter

§1

Navn, stiftelse og hjemsted.
Foreningens navn er Grundejerforeningen 18d – Næsby Strand. 
Grundejerforeningen er stiftet i henhold til udstykningsforretning og dokumenter godkendt af Stillinge kommune 1. juni 1964 og approbation i Landbrugsministeriet 1. oktober 1964. Grundejerforeningens område er samtlige parceller med tilsluttede vej u2013 og fællesarealer udstykket fra ejendommen matr. nr. 18 D, Næsby ved Stranden. 
Foreningens hjemsted er Slagelse kommune.

§ 2

Formål og opgave
Det er grundejerforeningens formål, at
• varetage medlemmernes fælles interesser indadtil som udadtil
• tilvejebringe og administrere de fornødne midler til forbedring og vedligeholdelse af de i området beliggende veje og fællesarealer samt eventuelt materiel
• medvirke til at beskytte områdets parceller mod ekstreme højvandssituationer gennem etablering og vedligeholdelse af dige eller tilsvarende

For at varetage medlemmernes interesser bedst muligt kan foreningen efter beslutning herom på en generalforsamling og uden ændringer i nærværende vedtægter:
• tilslutte sig en sammenslutning af grundejerforeninger
• tilslutte sig et digelag oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse

§ 3

Medlemsforhold
Som medlemmer optages grundejere, der er retmæssige ejere af parceller, der har adresse på Bæltevej, Bølgevej, Engvej, Græsgangen og Kærvej i Næsby Strand.
Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog vedbliver med at hæfte for sine eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer overtager forpligtelserne.

§ 4

1. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høeste myndighed og kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter.

2. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert ær i perioden ultimo juli – primo august.
Forslag fra medlemmer må, for at kunne komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest den 30.juni.

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent & stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forlu00f8bne u00e5r
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant for denne
8. Eventuelt – under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning

3. Ekstraordinær generalforsamling
Afholdes ifølge beslutning enten af en generalforsamling, bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom, ledsaget af begrundelse af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet. Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen sikre at denne afholdes senest 2 måneder efter begæringens fremkomst.

4. Indkaldelse
Indkaldelse af alle generalforsamlinger skal ske ved brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen, der skal indeholde meddelelse om dagsordenens enkelte punkter, afleveres i postkassen på medlemmets parcel.
Ved ekstraordinær generalforsamling sker indkaldelse ved personlig aflevering af dagsorden og bilag til medlemmet eller ved fremsendelse til dennes privatadresse.

Kun forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.

5. Afvikling af generalforsamling
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager føres til referat og indsættes i foreningens forhandlingsprotokol. Referatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Afstemningsregler
A.

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemning.
Ejeren og dennes ægtefælle/samlever af de i §3 nævnte parceller kan alle deltage i generalforsamlingen med taleret.
Hver parcel disponerer over 1 stemme.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten finder det hensigtsmæssigt, at der foretages skriftlig afstemning, eller dette kræves af 5 af de tilstedeværende medlemmer.
Et medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Det skal fremgå, hvilke af dagsordenens punkter fuldmagten vedrører, samt medlemmets stillingtagen hertil (for/imod). Fuldmagt kan ikke anvendes ved personvalg samt ved-tægtsændringer.

Alle beslutninger og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog pkt. B.

B.
Beslutning om ændring af foreningens vedtægter fordrer at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.
Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen enten alene eller på begæring af forslagsstillerne inden en måned indkalde til en ny generalforsamling på hvilken der uden hensyn til antallet af fremmødte. kan tages gyldig beslutning såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 5

1. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en toårig periode på generalforsamlingen.
Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, herudover konstituerer bestyrelsen sig selv.
Der vælges for 1 år ad gangen to bestyrelsessuppleanter, revisor samt suppleant for denne.
Valgbare til bestyrelsen er ejere samt deres ægtefælle/samlever af de i § 3 nævnte parceller. Genvalg kan finde sted.

2. Møder
Bestyrelsen afholder mindst 3 møder om året, der indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i dennes fravær næstformanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
Der føres referat over bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, der årligt godkendes på det første møde efter den ordinære generalforsamling.

§ 6

1. Regnskab
Foreningens regnskabsperiode er 1. juni til 31. maj.
Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form.
Såfremt kassebeholdningen overstiger kr. 1500,00, skal det overskydende beløb snarest indsættes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut.
Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger og udbetalinger. På hvert bestyrelsesmøde fremlægger kassereren en oversigt over periodens bevægelser og beholdning.
Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af den kritiske revisor og den samlede bestyrelse. Driftsregnskabet skal sammen med udkast til budget for det kommende år tilgå foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Foreningen hæfter kun for dispositioner foretaget af bestyrelsen indenfor rammerne af det på generalforsamlingen godkendte budget og/eller i henhold til dennes særlige bemyndigelse.
Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden sammen med et af bestyrelsens øvrige medlemmer.

2. Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.
Kontingentet betales forud og med lige store beløb for hver enkel parcel.

§ 7

Opløsning af foreningen
Foreningens opløsning kan kun ske på en dertil indvarslet generalforsamling, hvor mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og kun når ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor foreningens opløsning da kan vedtages, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Samtidig med beslutning om opløsning af foreningen tager forsamlingen beslutning om anvendelsen af dens midler.
Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 30. august 2011 og har virk-ning fra 1. august 2009.