Menu Luk

Lidt historie overblik.

Den 1. november 2006 blev Næsby Strand ligesom store dele af kystområder i Danmark ramt af en voldsom stormflod. Stormrådet beskriver situationen i deres Beretning 06/07 på følgende måde:

HØJVANDSSITUATIONEN DEN 1.-2. NOVEMBER 2006
Natten til onsdag den 1. november 2006 passerede et lavtryk Mellemskandinavien fra vest mod øst. I de tidlige morgentimer den 1. november trak en koldfront ned over Danmark fra nord. Det medførte kraftig vind fra nord – først over Skagerrak og Kattegat og senere også over Bælt­havet og Sundet. Vindhastighederne svarede til hård til stormende kuling.
Hen over formiddagen blev der opbygget tilsvarende vindforhold over Østersøen og Den Botniske Bugt, og det medførte sammenstuvning af vand især i den vestlige del af Østersøen og i Bælthavet og Sundet. Egentlig storm blev der kun registreret ganske få steder. At der på trods heraf blev registreret så høje vandstande, skyldtes den meget sjældne kombination af kraftig nordenvind over både de danske farvande og Østersøen og Den Botniske Bugt samtidig.
I Bælthavet og Smålandsfarvandet blev der flere steder registreret så høje vandstande, at det statistisk kun sker med ca. 1.000 års mellem­rum. Det er derfor naturligt, at højvandssituationen førte til mange oversvømmelsesskader i det hårdest ramte område.

Næsby Strand området blev hårdt ramt sammen med andre kystområder i Storebælt. Som konsekvens af begivenhederne den 1.-2. november 2006 og den efterfølgende stormflod i november 2007, blev der startet initiativer op i grundejerforeningen 18d og af en gruppe grundejere i området afgrænset af Hyacintvej. Initiativet resulterede i et beboermøde i Stillinge Hallen den 21. juni 2008  med deltagelse af Slagelse kommune, ved ingeniør Ole Skude  og rådgivende ingeniør Morten Rosbæk. Se indkaldelsen til mødet her.

Efter mødet i Stillinge hallen har forskellige grupper kæmpet for at der skulle etableres et dige til beskyttelse af det område der afgrænses af Hyacintvej kvarteret og grundejerforeningen 18d.
I 2014 blev der dannet den digegruppe, der stadig er den drivende kraft for et dige i området.

Slagelse kommune udgav i 2009 en rapport omhandlende kommunens kystlinje og vurderinger af nødvendige forebyggende tiltag i forbindelse med højvands hændelser. Siderne 102 og 103 omhandler vores område. Se væsentligste tekst her.

Relevant materiale for digeprojektet kan findes på vores Digeprojektside hos Slagelse Kommune. Siden indeholder materiale fra 2014 og frem.
Se side for detaljeret information og nyheder her

Nedenfor er vist udklip fra Stormrådets skadesstatistik for årene 1999 og til maj 2009, dvs. det omfatter stormfloden i 2006 0g 2007, hvor Næsby Strand blev ramt.

Stormflods skadestatistik – maj 2009

Introduktion.
Siden 1991 har Stormrådet med hjemmel i lov om stormflod og stormfald udbetalt erstatning for skader forårsaget af stormflod. Gennem årene er det blevet til mere end 6.700 anmeldte skader og over 550 mio. kr.1 i udbetalte erstatninger for stormflodsskader. På baggrund af de behandlede skadessager, har Stormrådet
oparbejdet en database med skadesoplysninger, som har muliggjort udarbejdelsen af denne statistik. 
Om statistikken. Hvor intet andet er nævnt, er skadestatistikken baseret på oplysningerne i Stormrådets sagsbehandlingssystem. Da en del af sagerne efter stormfloderne i 2005 til 2008 endnu ikke er afsluttede, da skadelidte endnu ikke har indsendt dokumentation for udbedring af skaderne, er statistikken med forbehold for senere ændringer i disse sager.
Det har kun været muligt at hente oplysninger om erstatningsudbetalingen for hver enkelt sag for stormfloderne fra 1999 til 2009. Stormfloderne fra 1991 til 1998 er således ikke indeholdt i statistikken, der viser erstatningsudbetalingen i hver enkelt sag. Hvis en statistik udelukkende er baseret på oplysningerne fra stormfloderne fra 1999 til 2009, fremgår dette af noten.  
Alle erstatningsbeløb i denne statistik er fratrukket selvrisiko. For yderligere oplysninger om selvrisiko henvises til Stormrådets hjemmeside www.stormraadet.dk.

Slagelse kommunes rapport omhandlende kommunens kystlinje og vurderinger af nødvendige forebyggende tiltag i forbindelse med højvands hændelser. Siderne 102 og 103 omhandler vores område, vigtigste konklusioner nedenfor. Den fulde rapport kan ses her.

Eks. forhold: Næsby Strands sydlige område er en flad forlandsdannelse på arealer der alle ligger netop nordvest for Tude Å’s udløb. Tidligere løb åen ud i et slynget tilgroningsområde med grænse mod nord, nogenlunde lig de sydligste grunde. Blød bund findes overlejret af 3 – 4 m sand i områdets sydlige del. 
Kysten er i tilvækst med 89 til 132 meters tilvækst over de sidste ca. 100 år, dvs. en tilvækst på 1 m/år. Koten for forlandet er ca. 0,8 til 1,9 m med mulighed for indløb sydfra allerede fra kote ca. 0,8 m. Der er overhængende fare for højvandsskader på ejendommene. Hovedvejen ligger i kote 2,04. Det bør overvejes om denne kote er tilstrækkelig.

Ved 2006 lignende hændelser vil højvandet, inklusive stormbølger slå ind over forlandet og mindre bølger vil brydes på et nødvendigt dige. H øjvandet består af egentligt højvande plus bølgeopstuvning og bølgeopløb (overskyl).

Risikoklasse: Klasse 3.
Myndigheder: Diget bør af hensyn til bølger og naturbeskyttelseshensyn placeres umiddelbart vest for de forreste sommerhuse. Anbefalinger: Der bør etableres dige snarest muligt, idet større skader må forudses. På sigt må forudses vigende mulighed for erstatninger fra Stormrådet. Enhver udførelse af kystanlæg skal forudgående godkendes ved myndighederne.